Sika A Kapipintasan

by joanabagano

Kas init a sumabat malpas iti maysa a bagyo
No komma adda iti bote, mabalin nga ikulong ko?
Dayta a kinaimnas, kinalawag, kinapudot
Iti arakop iti maysa nga ina.

Kas daluyon sa diay baybay
Kamatek man, ket ikabil ko iti maysa nga burnay?
Dayta nga naimbag, nagdakkel, naisangsangayan
Nga ayat iti maysa nga ina.

Kibinnenak, ina
Bareng iti panag-iggem mo iti imak
Ket magna ak a kas kenka.

image

Advertisements